Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor de BNP Paribas Groep.
Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door BNP Paribas Fortis Factor NV, met maatschappelijke zetel te Steenweg op Tielen 51, 2300 Turnhout (“wij”).
Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk, voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevenswij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.
1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ OVER U?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.
Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:
 • identificatiegegevens (vb. naam, identiteitskaart - en paspoortnummers, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto, IP-adres);
 • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer);
 • familiale situatie (vb. burgerlijke staat, aantal kinderen);
 • gegevens met betrekking tot opleiding en tewerkstelling (vb. opleidingsniveau, job, naam van de werkgever);
 • gegevens met betrekking tot uw gewoontes en voorkeuren:
 • gegevens over uw interacties met ons via: onze kantoren (contactrapporten), onze websites, onze social media pagina’s, vergaderingen, telefoongesprekken, chats, e-mails, interviews;
videobewaking (met inbegrip van CCTV) omwille van veiligheidsredenen;De volgende gevoelige gegevens verzamelen wij enkel wanneer wij hiervoor vooraf uw expliciete toestemming hebben gekregen:
 • biometrische gegevens: vb. vingerafdrukken, stempatroon ofgelaatskenmerken, bijvoorbeeld in het kader van identificatie- en veiligheidsdoeleinden;
Tenzij wettelijk verplicht, verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.
De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen:
 • publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);
 • onze klanten, prospecten of dienstverleners;
 • derde partijen zoals kredietreferentiebureaus;
 • websites/social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt (vb. uw eigen website of social media pagina);
 • databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden.

2.SPECIFIEKE GEVALLEN VAN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS, INCLUSIEF INDIRECTE VERZAMELING

In sommige gevallen verzamelen we informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons hebt, bijvoorbeeld indien uw werkgever ons informatie over u bezorgt of uw contact gegevens worden bezorgd door een klant/prospect/ dienstverlener /commerciële partner bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van:
 • familielid;
 • medekredietnemer/borg;
 • wettelijke vertegenwoordiger (volmacht);
 • begunstigde van een verzekeringspolis;
 • uiteindelijk begunstigde;
 • debiteur van een klant;
 • aandeelhouder;
 • Vertegenwoordigers van een juridische entiteit (klant of verkoper)
 • Werknemer.

3. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:
 • financiële regelgeving op basis waarvan wij:
 • beveiligingsmaatregelen voorzien om misbruik en fraude te voorkomen;
 • transacties opsporen die afwijken van de normale patronen;
 • waken en rapporteren over risico's die wij zouden kunnen oplopen;
 • telefoongesprekken, chats en emails registeren, indien noodzakelijk.
het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;het naleven van wetgeving met betrekking tot sancties en embargo's;het bestrijden van belastingfraude en het naleven van belastingcontrole– en meldingsverplichtingen;b. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:
 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • producten of diensten te leveren aan onze zakelijke klanten/prospecten waarvan u een werknemer of klant bent.

c. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten te implementeren en te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:
 • het bewijzen van transacties;
 • fraudepreventie;
 • IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer (vb. gedeelde platforms), bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;
 • het trainen van ons personeel bijvoorbeeld door telefoongesprekken met onze kantoren op te nemen;

d. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

In sommige gevallen dienen wij uw toestemming te vragen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:
 • wanneer een hierboven vermelde verwerking leidt tot geautomatiseerde individuele besluitvormingwaaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. In dat geval zullen wij u informeren over de logica die hieraan ten grondslag ligt en over het belang en de verwachtegevolgen van dergelijke verwerking;
 • indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze Afdeling 3, zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

4.MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:
 • Entiteiten van de BNP Paribas Groep (zo kan u vb. genieten van ons volledig gamma van producten en diensten);
 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • Onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars, banken en commerciële partners met wie we een reguliere relatie hebben;
 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.

5.DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)

In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis.
Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij ofwel ons beroepen op een afwijking die van toepassing isop een specifieke situatie (vb. wanneer de doorgifte noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren, zoals het uitvoeren van een internationale betaling) ofwel één van volgende waarborgen implementeren omervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd:
 • Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Bindende bedrijfsvoorschriften.
Om een kopie te ontvangen van deze waarborgen of voor meer details over waar u deze kan terugvinden, kan u ons een schriftelijk verzoek richten zoals beschreven in Afdeling 9.
6.HOELANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor rekeningenbeheer, het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 7 jaar na het einde van de contractuele relatie. M.b.t. potentiële klanten wordt de informatie bijgehouden voormaximum 7 jaar.
7.WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:
 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen voor zover wettelijk toegestaan.
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.
Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u een brief richten naar het volgende adres BNP Paribas Fortis Factor N.V. , Steenweg op Tielen 51, 2300 Turnhout, ter attentie van afdeling GDPR of een e –mail versturen naar privacy@bnpparibasfortisfactor.com. Gelieve een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht omeen klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
8. HOE KAN U WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING OPVOLGEN?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.
Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.
9. HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via het volgende mailadres privacy@bnpparibasfortisfactor.com.

meldevogue

Een soepele krediettoegang is voor ons essentieel

Van Milaan tot Sao Paulo en van Lissabon tot Guangzhou: sommige Belgische bedrijven zijn écht in alle hoeken van de wereld actief. Ze doen voor hun internationale expansie almaar vaker een beroep op factoring, een bijzonder soepele financieringsvorm.Een kleine quizvraag om mee te openen: welk groot...

links.buttons.story

Uw data. Altijd bij de hand en steeds online bereikbaar.

Via onze online applicaties ‘Copiloot’ en ‘Speedata’ kan u alle informatie bekijken die deel uitmaakt van uw factoringovereenkomst. U kan via deze website: kredietlimieten aanvragen, de situatie van uw factorrekening raadplegen, uw openstaande debiteurensaldi consulteren, facturen en creditnota’s doorsturen, financieringsaanvragen doen. Al de informatie wordt continu geüpdatet waardoor u waardevolle tijd uitspaart.

SPEEDATA COPILOOT CLIENTMANAGER
Factoring

Andere websites

×

Login

×